Prawo dotyczące wiatrówekABC - co w wersji minimalnej wiedzieć musisz


Rejestracja

Wiatrówki powyżej 17 J muszą być zarejestrowane. Słabsze nie są uważane za broń i pod reglamentację ustawową nie podpadają. Oznacza to też że nie ma pozwolenia na broń pneumatyczną - jest rejestracja broni pneumatycznej. Drobna, ale bardzo ważna zmiana.

Rejestracja następuje automatycznie, jeżeli spełnione zostaną cztery warunki:
- skończone 18 lat
- posiadanie badań psychologiczno-lekarskich (w tym, owszem, jest element uznaniowy, ale nie na poziomie policji i jest to po prostu usługa wysoko płatna - zapłacisz, dostaniesz)
- posiadanie stosownego zaświadczenia o niekaralności
- posiadanie dowodu zakupu
Należy ze zgłoszeniem rejestracyjnym zmieścić się w ustawowym terminie 5 dni od daty zakupu. Jeśli te dokumenty z wnioskiem zostaną w terminie złożone, policja (komenda miejska lub powiatowa) musi wydać kartę rejestracyjną. Ewentualna odmowa musi być w formie decyzji administracyjnej! Oznacza to, że taka odmowa, przy zachowaniu określonych ustawą warunków koniecznych i wystarczających do otrzymania karty rejestracyjnej, może byc skutecznie zaskarżona do NSA. Inaczej mówiąc: są spełnione warunki, jest rejestracja.
Pamiętaj, że nowy zakup równa się nowej rejestracji (jeśli chodzi o wiatrówki powyżej 17J).

Koszt badań lekarskich to 350-650 zł, zaświadczenie o niekaralności - 50 zł, opłaty skarbowe - 5 zł na wniosek o rejestrację i 50 gr na każdy załącznik.

Praktyka

Proszę pamiętać, że Ustawa nie nakłada żadnego obowiązku na posiadania certyfikatów czy innych zaświadczeń dotyczących energii wiatrówki. Liczy się tylko oświadczenie właściciela - to on będzie odpowiadał za wprowadzenie w błąd Policji czy wymiaru sprawiedliwości.
Nie jest to niedopatrzenie ustawodawcy! Żyjemy w państwie prawa, i nie ma powodu nie wierzyć obywatelowi na słowo. W końcu zawsze można go ukarać jeśli poświadczył nieprawdę. A biorąc pod uwagę łatwość z jaką można zwiększyć energię wiatrówki powyżej limitu 17J, każdy certyfikat energii jest absolutnie nic nie wart.
Warto wiedzieć że jedynym sposobem by uzyskać prawomocne zaświadczenie o energii wiatrówki jest skierowanie jej na ekspertyzę przez sąd lub Policję. Ekspertyza taka zaświadcza że w dniu badania wiatrówka miała xJ, czyli zatrzymanie jej przez Policję było słuszne bądź nie. Po oddaniu jej właścicielowi w 5 minut można energię zmienić - co znów czyni ekspertyzę bezwartościową.
Warto wiedzieć o sposobie pomiaru energii. Jeśli wiatrówka ma regulator energii, to przyjmuje się energię wiatrówki przy maksymalnym ustawieniu. Jednoznacznie - wiatrówka nie może (nigdy przy używaniu zgodnie z instrukcją obsługi) przekroczyć 17J. Jeśli przykręcimy pokrętło na maksymalne ustawienie i pomiar wskazuje że ma powyżej 17J - to jest to broń pneumatyczna. Nieważne że na minimalnym ma poniżej. Tak samo jak nieważne ze na Tomitexie ma 16J, a na Barracudzie 18J - nie może 17J przekroczyć nigdy, bez względu na rodzaj śrutu.

Wymogi prawne co do miejsca strzelania z wiatrówek

Strzelanie z wiatrówek do 17J.

Wiatrówki do 17J nie są bronią. Żadne regulacje dotyczące broni, w tym także broni pneumatycznej, nie mogą dotyczyć tego sprzętu. Podobnie jak np. - procy.

Problem w czym innym. Nikt nie może legalnie robić czegokolwiek, co powoduje bezprawne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi oraz dla ich majątku. Zwierzęta też są pod ochroną prawną, choć, oczywiście inną. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą konsekwencje karne, a również poważne cywilne (finansowe, odszkodowania). O tym należy pamiętać. Każdy odpowiada sam za to, co robi. To typowe dla wszelkich systemów prawnych.

Małe, czy duże imprezy strzeleckie, jeśli ograniczymy się tylko do sprzętu nie przekraczającego 17 J, nie podlegają ograniczeniom. Organizatorzy i uczestnicy muszą jednak zadbać o warunki bezpieczeństwa i za nie odpowiadają prawnie. Dobrym pomysłem wydaje mi się współpraca z miejscową Policją. Powinni o takich zawodach przynajmniej wiedzieć i dobrze jeśli będą się z takimi inicjatywami identyfikować. Niech np. oddelegują kogoś do udziału w zawodach.

Ewentualna konfiskata sprzętu jest wysoce prawdopodobna w przypadku, gdy będzie on używany w sposób rodzący uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do wspomnianego zagrożenia. Nie ma to jednak nic wspólnego z bronią, ale wynika z zasad ogólnych.

Strzelanie z broni pneumatycznej (wiatrówki mocniejsze niż 17J).

Art. 45. Ustawy o broni i amunicji mówi wyraźnie: "Broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach."

Tak więc w celach szkoleniowych i sportowych - wyłącznie na strzelnicach i to takich mających formalną rejestrację. Dotyczy to każdych zawodów.

Ustawa o broni i amunicji przewiduje jednak jeszcze jeden sposób używania broni, który może pasować do tej analizy. Jest to cel rekreacyjny.

Art. 11. "Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
(...)
4) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu."

Oczywiście chodzi tu o używanie broni pozostającej w posiadaniu strzelnicy i o to, że do jej używania w tym miejscu nie potrzeba pozwolenia. Ale sam cel rekreacyjny jest wymieniony. Nie występuje on już gdzie indziej.

Na broń pneumatyczną nie mau pozwoleń. Ten dokument zniknął. Zastąpiła go automatyczna rejestracja, następującą po złożeniu przewidzianych prawem dokumentów. Nie będzie więc możliwości administracyjnego określenia (co ma miejsce w pozwoleniu) celu używania broni. Każdy sposób korzystania z broni pneumatycznej będzie zatem legalny, jeśli sam czyn nie spowoduje naruszenia prawa (np. wybryki chuligańskie).

Nie da się też utożsamiać celu sportowego z rekreacją. Ciekawe, że ustawa o kulturze fizycznej oba te pojęcia definiuje oddzielnie i ich nie łączy. Określa rekreację ruchową jako formę aktywności fizycznej, podejmowanej dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. O różnych formach sportu są natomiast odmienne zapisy.

Wychodzi na to, ze w celu rekreacyjnym, albo jakimś innym, pozostającym poza szkoleniem i sportem, będzie można broni pneumatycznej używać na podobnych zasadach, jak wiatrówek nie przekraczających 17J. Stopień odpowiedzialności za naruszenie prawa, będzie tu jednakże znacznie większy niż w przypadku tych do 17J. Chodzi bowiem o coś, co jest ustawowo zdefiniowane jako broń.
Podejrzewam, że wrażliwość i aktywność policji oraz praktyka sądowa będą tu dość ostre. Odpowiedzialność karna oraz cywilna za ewentualny wypadek może tu być bardzo dotkliwa.

I na koniec: nie wolno zapominać, że tak jak każdy z nas ma prawo do legalnych rozrywek, przyjemności, rekreacji itp., tak inni ludzie mają też prawo obawiać się o swoje bezpieczeństwo, szczególnie jeśli to, co robimy, wygląda groźnie. To też jest ich dobre prawo. Trzeba je uszanować.

Przeróbki nie-broni na broń pneumatyczną

Norma jest jednoznaczna: bronią pneumatyczną (używamy terminu "wiatrówka" umownie, dla określenia tego, co do 17J) jest takie urządzenie (tu są także inne jego cechy opisane, wszystkie muszą występować łącznie), w którym energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę przekracza 17J.
Chodzi oczywiście o stan faktyczny.
Należy skorzystać z doświadczeń innych krajów, które takie ograniczenia (np. 7,5J, 10J, 20J, 16.3J, 24.4J) już wprowadziły. Anglicy używają zwrotu: "12 ft/lbs maximum"
Producent bądź sprzedawca zapewnia że sprzęt, który wyszedł od niego do odbiorców, nie daje możliwości osiągnięcia więcej niż owe 17J.
To jest stan wyjściowy. Wzmocnienie wiatrówki, żeby przekroczyła owe 17J jest całkowicie dozwolone, ale musi w konsekwencji oznaczać poddanie się procedurze rejestracyjnej, bo to już broń pneumatyczna.
W Niemczech np. wiatrówkę bez pozwolenia (do 7,5J) kupuje się od ręki. Mocną sprężynę też, ale osobno. Tylko, jak się nie ma zezwolenia, założyć tej sprężyny nie wolno.
Limit energii wylotowej nie wyhamował, niestety, radosnej twórczości reklamowej, która pozwalała wypisywać w instrukcjach różne bzdury, co do wielkiej prędkości początkowej śrutu.

Wiatrówki powyżej 17J jako broń pneumatyczna

Broń pneumatyczna podlega ograniczeniom nie tylko co do miejsca strzelania (przypominam, tylko na strzelnicy!).

Broni pneumatycznej nie wolno wysyłać - kupujący musi ją odebrać osobiście. Niedopuszczalne jest skorzystanie z usług Poczty Polskiej czy jakiejkolwiek firmy kurierskiej (chyba że posiada uprawnienia do świadczenia takowych usług, ale to śpiew przyszłości).

Musimy chronić broń pneumatyczną przed kradzieżą bądź zaginięciem. Chociaż nie ma obowiązku posiadać szafki metalowej z zamkami atestowanymi, warto pamiętać że w przypadku kradzieży naszej broni z takiej szafki mamy spokój w sądzie. Dopilnowaliśmy bowiem żeby broń pneumatyczna nie dostała się w niepowołane ręce.

Konsekwencje

Warto też pamiętać, że posiadanie broni pneumatycznej bez rejestracji, to wykroczenie, a nie, jak przy broni palnej, przestępstwo. Komu będzie się chciało sprawdzać energię kinetyczną pocisku opuszczającego lufę wiatrówki używanej w sposób bezpieczny, zgodny z prawem? Nikomu! Bo, po co? A jak ktoś zastosuje pneumatyka w celach bandyckich, albo chuligańskich, to kwestia ew. braku rejestracji będzie tylko mało istotnym dodatkiem do odpowiedzialności z kodeksu karnego.

Nieznajomością prawa, bądź złą jego znajomością nic się nie da, w razie takiego pecha, uratować. To nie argument, ale wstyd. Nie wypada się chwalić, że się nie umie czytać!

Podsumowanie

Wiatrówki powyżej 17J są bronią pneumatyczną i muszą być zarejestrowane. Taką wiatrówkę należy zarejestrować w ciągu 5 dni od daty zakupu (czyli najpierw się kupuje, potem rejestruje!). Nawiasem mówiąc, nie można zarejestrować czegoś, czego się jeszcze nie ma! Do rejestracji niezbędne są: pozytywne zaświadczenie z badań lekarsko-psychologicznych, zaświadczenie, że się nie jest karanym (w określonym ustawą zakresie), dowód zakupu, dowód ukończenia 18 lat. Są niezbędne i wystarczające. Jak się to ma, to rejestracja powinna nastąpić automatycznie. Jak nie nastąpi, to odmowa podlega skardze administracyjnej (z pewnością skutecznej! Bo NSA to jeden z niewielu dobrych sądów w Polsce!).

Z wiatrówek o energii poniżej 17J możemy strzelać w terenie, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Z broni pneumatycznej, czyli wiatrówek o energii powyżej 17J, możemy strzelać tylko na strzelnicy.

Obowiązkowa lektura: Ustawa o Broni i Amunicji:
http://www.airguns.pl/porady-prawo-ustawa-o-broni-i-amunicji
http://www.airguns.pl/doc/ustawaobroni.pdf - PDF, 2.5 MB


Autor: Tomasz "Tsunamito" Wełnicki


Gas - Ram - rejestracja?

Gas - Ram - rejestracja?

Ze zrozumieniem przeczytałem cały artykuł ale poza tym co jest w nim zawarte chciałbym potwierdzenia na przykładzie, chodzi o ten zapis:

"Warto wiedzieć o sposobie pomiaru energii. Jeśli wiatrówka ma regulator energii, to przyjmuje się energię wiatrówki przy maksymalnym ustawieniu. Jednoznacznie - wiatrówka nie może (nigdy przy używaniu zgodnie z instrukcją obsługi) przekroczyć 17J. Jeśli przykręcimy pokrętło na maksymalne ustawienie i pomiar wskazuje że ma powyżej 17J - to jest to broń pneumatyczna. Nieważne że na minimalnym ma poniżej."

Przykład dotyczy karabinka: Weihrauch HW-90. Posiada sprężynę gazową za pomocą której możemy sami regulować energię wiatrówki. Czy ten wycinek treści, który przytoczyłem tyczy się właśnie takich karabinów jak HW-90, co za tym idzie wymagana jest rejestracja tej wiatrówki nawet jak się ma energię ustawioną na poziomie ~16J? Proszę tylko o potwierdzenie, ew. sprostowanie i jednocześnie proszę o nie besztanie mojej osoby za brak wiedzy w tym zakresie.

Dla ścisłości podam, że wiatrówki takiej nie posiadam, zgłębiam tylko zapisy prawne dot. użytkowania pneumatyków, pzdr :)


Slavia 634 Ultra - Cekaus Version
Optyka? Póki co zbędny bajer...

portret użytkownika mmajstruk

Bez przesady

Pomyśl. Pokrętło do regulacji, to nie zawór, który musisz stukać lub pompować.

Na tej samej zasadzie co gas-ram można powiedzieć, że energię można regulować wymieniając sprężynę.Ojciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...