Kontrole policyjne a szafy pancerne i stare pozwolenie na broń pneumatycznąCo zrobić ze starą bronią pneumatyczną i czy jest potrzebna szafa pancerna


1 stycznia 2004 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o broni i amunicji. Razem z nowelizacją zniknęły pozwolenia na broń pneumatyczną - zostały zastąpione rejestracją. Nie była to jedyna zmiana. O tym, czy wiatrówka jest bronią pneumatyczną, czy nie, decydowała już nie gwintowana lufa, a energia wylotowa śrutu. Niniejszym większość dotychczasowej broni pneumatycznej przestała nią być...

Nie dla Komendy Głównej Policji.

Wraz z pierwszymi rejestracjami w 2004 roku, nasze zdumienie wzbudził fakt, iż Policja nadal przechowuje teczki ludzi, którzy posiadali broń pneumatyczną na pozwolenie wydane wg starych przepisów. Same teczki może tak nie dziwiły jak fakt, że dla Policji te wiatrówki nadal były... bronią pneumatyczną.
Według statystyki KGP, w rękach 145.841 obywateli w dniu 31 grudnia 2003 roku (a więc ostatniego dnia obowiązywania pozwoleń na broń pneumatyczną) znajdowało się 154.385 sztuki broni pneumatycznej. W ogromnej większości są to Slavie, Łuczniki, Haenele, trochę sportowych FWB. Są to wiatrówki, które konstrukcyjnie nie mogą przekroczyć granicy 17J, czyli nie jest możliwe przerobienie ich na broń pneumatyczną wg aktualnej definicji.
Ustawa o broni i amunicji mówi jednoznacznie co jest bronią pneumatyczną:


Wiatrówki to nasze hobby, Policja kontroluje posiadaczy broni pneumatycznej


Ustawodawca, zmieniając ustawę o broni i amunicji, nie zapomniał o przepisach przejściowych.
Art 4 i 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmiany ustawy o Biurze Ochrony Rządu mówi:


Wiatrówki to nasze hobby, Policja kontroluje posiadaczy broni pneumatycznej


Podkreślę raz jeszcze. Z dniem 1 stycznia 2004 roku w życie weszły równocześnie dwa artykuły wspomnianej ustawy:
Art. 4. Pozwolenia na broń pneumatyczną wydane w formie decyzji administracyjnej tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 5. Legitymacja posiadacza broni lub legitymacja o nazwie "pozwolenie na broń" uprawniająca, na podstawie dotychczasowych przepisów, do posiadania broni pneumatycznej zastępuje kartę rejestracyjną broni.

Wbrew pozorom, nie są to przepisy sprzeczne. Ustawodawca przewidział następujące scenariusze:
1. Broń pneumatyczna sprzed nowelizacji ma energię wylotową śrutu poniżej 17J - w takim przypadku pozwolenie przestaje obowiązywać. Jest to logiczne - zmieniła się definicja broni pneumatycznej, stara broń pneumatyczna przestaje nią być, staje się zwykłą wiatrówką, którą nie zajmuje się ustawa o broni i amunicji.
2. Broń pneumatyczna sprzed nowelizacji ma energię wylotową śrutu powyżej 17J - w takim przypadku stare pozwolenie staje się tożsame z rejestracją. Jest to logiczne - jeśli ktoś przeszedł całą procedurę uzyskania pozwolenia na broń pneumatyczną, nie można mu odbierać praw nabytych i kazać przechodzić procedurę rejestracji od początku.

Policja uznając z automatu, iż stara broń pneumatyczna jest nią po nowelizacji nagina prawo. Być może, wręcz je łamie: jest obowiązek rejestrowania wiatrówki powyżej 17J, ale to też oznacza, że nie można rejestrować czegoś, co bronią pneumatyczną nie jest! A czy pistolet Łucznika nią jest? Oczywiście nie.

Co więc KGP powinna była uczynić? To proste. Stworzyć listę wiatrówek, które technicznie nie mogą być bronią pneumatyczną (wystarczy skonsultować taką listę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym) i te teczki zamknąć: pozwolenia wygasły na podstawie art. 4 ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Do właścicieli byłej broni pneumatycznej, która jest "wątpliwa", wysłać zapytanie z wyjaśnieniem zmian w prawie. Jak obywatel oświadczył, że bronią pneumatyczną jego wiatrówka już nie jest - zamknąć teczkę. Jak oświadczył, że jest - zamienić na kartę rejestracyjną broni pneumatycznej. Proste, eleganckie, przyjazne dla obywatela. Nawet jak obywatel skłamie, to podpadnie wtedy pod nielegalne posiadanie broni pneumatycznych i wprowadzanie w błąd Policji. Czyli ew. nieprawdziwe oświadczenia to problem obywateli, nie Policji.
Niestety, taki sposób myślenia o obywatelach przerasta możliwości Komendy Głównej Policji.

Przez 5 lat KGP udawała, że nic się w temacie broni pneumatycznej nie zmieniło. Owszem, co pewien czas któryś z byłych posiadaczy byłego pozwolenia na byłą broń pneumatyczną miał kłopoty - a to sprzedał, a to zostawił w spadku... ale urzędnikom (bo przecież nieuczciwe byłoby nazwać ich policjantami) z Puławskiej to nie przeszkadzało.
W końcu zaczęło.
Od października 2008 roku policjanci w całym kraju odwiedzają wszystkich posiadaczy broni pneumatycznej - tej byłej, na pozwolenia, jak i aktualnej, na rejestrację.
Właścicielowi okazuje się pisemko informujące o możliwości wykreślenia broni pneumatycznej z rejestrów po dostarczeniu zaświadczenia od rusznikarza, oraz ankietę do wypełnienia. Sama ankieta nie budzi wątpliwości, ale pisemko jak i postępowanie policji - owszem.

Z terenu całej Polski docierają do naszej redakcji sygnały o postępowaniu policji, które w wielu przypadkach można nazwać bezprawnymi.

Najczęściej pojawia się informacja o wymuszaniu dostarczenia zaświadczenia od rusznikarza.
Napiszę więc po raz pierwszy, drugi i ostatni: nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania i uznawaniu jakichkolwiek zaświadczeń od rusznikarza. 90% z nich nie posiada nawet urządzeń do pomiaru prędkości wylotowych, o jakimkolwiek pojęciu w temacie wiatrówek nie wspomnę. Narzucanie korzystania odpłatnego z usług takiego amatora, wobec braku podstaw prawnych do takiego żądania, jest zwykłym wymuszeniem. Znaczy się - łamaniem prawa.

TUTAJ znajduje się analiza prawna wyjaśniająca kto zleca i płaci za badanie energii wylotowej - jest to strona Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Oto podstawowy fragment:
Jeżeli (...) organ Policji poweźmie uzasadnione wątpliwości co do tego, czy dane urządzenie jest bronią pneumatyczną, to do tego organu powinno należeć wszczęcie postępowania z urzędu i w razie potrzeby powołanie biegłego, ponieważ przepis art. 84 § 1 k.p.a. stanowi: „Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii”. Z przepisu tego wynika, że nie kto inny, tylko „organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego (…)”. Wymaganie tego od posiadacza broni byłoby możliwe wtedy, gdyby ustawa o broni i amunicji tak stanowiła, jak np. czyni to w odniesieniu do obowiązku poddania się badaniom psychologiczno-psychiatrycznym (art. 13 ust. 7 pkt 2 ustawy). Badanie takie, jednakże w trybie przepisów k.p.w., w razie potrzeby, Policja powinna zarządzić także w wypadku stawiania zarzutu bezprawnego posiadania broni pneumatycznej.

Drugim najczęstszym problemem to dokonywanie kontroli przechowywania broni pneumatycznej i straszenie wszczęciem postępowania w przypadku braku szafy pancernej.
Jest to żądanie bezprawne - nie ma obowiązku posiadania szafy pancernej czy kasety metalowej do przechowywania broni pneumatycznej.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 27, poz. 343) mówi wyraźnie:


Wiatrówki to nasze hobby, Policja kontroluje posiadaczy broni pneumatycznej


Art. 10 ust. 3 ustawy o broni i amunicji mówi:


Wiatrówki to nasze hobby, Policja kontroluje posiadaczy broni pneumatycznej


Jak widać, szafy pancerne nie dotyczą broni pneumatycznej, gdyż ta nie jest posiadana na podstawie pozwolenia na broń, a rejestracji, do tego broni pneumatycznej nie posiada się "w celu".
Jak ktoś ma problem ze zrozumieniem tego wywodu, niech popatrzy na art. 5 rozporządzenia:


Wiatrówki to nasze hobby, Policja kontroluje posiadaczy broni pneumatycznej


Broń pneumatyczna nie jest bronią palną, to jest oczywiste. A więc rozporządzenie dotyczy tylko broni palnej, a nie pneumatycznej.
Czyli, jak by nie patrzeć, nie ma obowiązku posiadania szafy pancernej czy kasety metalowej.

Przy okazji przypominam o podstawowych zasadach postępowania w przypadku takiej kontroli.
1. Zachowuj się grzecznie, kulturalnie i z wyrozumiałością. Policjant nie ma możliwości by znać wszystkie niuanse prawne i techniczne w tak niszowej dziedzinie jak broń pneumatyczna. Dyskutuj i tłumacz cierpliwie, dostarcz wszystkie dokumenty, nawet jeśli są powszechnie dostępne (np. treść ustaw).
2. Nie kieruj niezadowolenia w stronę zwykłego policjanta. On wykonuje swoje obowiązki służbowe, nie ponosi odpowiedzialności za rozkazy które otrzymał. Za to ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie. Jak pokazuje praktyka, to właśnie ci szeregowi policjanci najbardziej pomagają w uwaleniu głupich pomysłów urzędasów.
3. Pamiętaj! Cokolwiek się dzieje, tłumacz, udowadniaj, jednak żądaj decyzji na piśmie, z podaniem podstawy prawnej i uzasadnienia. Odpowiedź na to pismo składasz również na piśmie. Żadne ustalenia ustne nie wchodzą w rachubę - w praktyce zbyt często okazuje się, że ktoś o nich później "zapomina". Dodatkowo tylko pismo ma wagę dowodu w sądzie.
4. Nie denerwuj się, nie przejmuj się. To tylko wiatrówki i tylko wykroczenie. Sąd Grodzki to inaczej dawne kolegium - ot, mandat za parę złotych i przepadek wiatrówki to maksimum co ci grozi. Niewiele więc ryzykujesz, a wygrać możesz święty spokój.

Jeśli wymagane jest złożenie wyjaśnień na piśmie, warto skorzystać z takiej formuły przy wyjaśnianiu ew. problemu:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmiany ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2003 nr 52, poz. 451) pozwolenia na broń pneumatyczną straciły ważność z dniem wejścia w życie ustawy, tj. (zgodnie z art. 6) z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przed w/w nowelizacją ustawy o broni i amunicji bronią pneumatyczną były wiatrówki o lufie gwintowanej, bez względu na energię wylotową śrutu. Zgodnie z w/w nowelizacją, od 1 stycznia 2004 r. zmianie uległa definicja broni pneumatycznej (art. 1 ust. 6). Aktualnie, zgodnie z art. 8 ustawy o broni i amunicji, bronią pneumatyczną są tylko takie wiatrówki, których energia wylotowa śrutu przekracza 17 (bez względu na rodzaj lufy).

Konstrukcja wiatrówki ...... uniemożliwia przekroczenie 17J energii wylotowej wystrzeliwanego śrutu (ew. nie przekraczała 17J energii wylotowej śrutu). Choć więc wiatrówka ...... była bronią pneumatyczną przed 1 stycznia 2004 r (posiada lufę gwintowaną), to od tej daty nie może być ona więcej traktowana jako broń pneumatyczną, gdyż nie spełniała ustawowych warunków zawartych w art. 8 ustawy o broni i amunicji.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmiany ustawy o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. 2003 nr 52, poz. 451) z dniem 1 stycznia 2004 r. pozwolenie na broń pneumatyczną nr ..... straciło ważność.


Autor: Miłosław Majstruk

Wspomniane w artykule akty prawne:
- Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmiany ustawy o Biurze Ochrony Rządu - Dz.U. 2003 nr 52, poz. 451 - do ściągnięcia TUTAJ (PDF, 49 KB)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji - Dz.U. 2004 nr 52 poz. 525 - do ściągnięcia TUTAJ (PDF, 2.5 MB)
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji - Dz.U. nr 27 poz. 343 - do ściągnięcia TUTAJ (PDF, 377 KB)


portret użytkownika mmajstruk

Wszelkie uwagi proszę kierować na forum

Wszelkie uwagi proszę kierować na forum:

http://www.airguns.pl/forum/viewtopic.php?t=1451


Ojciec ZałożycielOjciec Donosiciel
Nosił wilk razy kilka, donieśli na Miłka...