Co wolno a czego nie


1. Serwis AirGuns.pl tworzą strony i media prowadzone przez Redakcję:
- Airguns.pl
- Ferajna Airguns.pl
- Forum Airguns.pl
- "Bies"


2. Celem serwisu jest propagowanie szeroko rozumianego strzelectwa

Strzelectwa jako formy sportu, rekreacji, rozrywki oraz umiejętności związanych z obronnością państwa. Serwis propaguje znajomość prawa w zakresie strzelectwa oraz aktywnie działa na rzecz jego przestrzegania, także poprzez propagowanie i działanie na rzecz praworządności i samorządności.


3. Serwis prowadzony jest społecznie, dzięki dobrowolnej i charytatywnej pracy członków redakcji oraz użytkowników serwisu.

Serwis nie zapewnia wynagrodzenia za dostarczone materiały (artykuły, felietony, wypowiedzi, komentarze) lub wykonaną pracę. Dostarczenie materiałów lub wykonanie pracy jest dobrowolne i nie może skutkować roszczeniami finansowymi wobec serwisu.
Uzyskane z reklam lub innych źródeł środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem serwisu i redakcji.


4. Serwis jest zarejestrowanym medium.

Serwis podlega prawu prasowemu.
Umieszczone w serwisie materiały podlegają ochronie w zakresie praw autorskich.
Opublikowane w serwisie materiały są własnością autorów lub redakcji.
Przekazanie do publikacji lub opublikowanie materiałów oznacza zgodę na przekazanie części praw autorskich na rzecz redakcji, z zastrzeżeniem:
- materiały wykorzystane zostaną w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem prawa do umieszczenia na stronie lub w materiale reklam, o ile będą wyróżnione w sposób jednoznacznie pozwalający na odróżnienie reklamy od treści materiału,
- materiały udostępnione zostaną nieodpłatnie, z prawem redakcji do ograniczenia dostępu do niego dla części użytkowników serwisu,
- materiały wykorzystane zostaną w ramach serwisu i redakcji, z zastrzeżeniem prawa do umieszczenia ich poza serwisem, o ile nie wiąże się to z korzyściami finansowymi i komercyjnymi, oraz jest zgodne z celami i założeniami serwisu.
Redakcja ma pełne prawo do przeredagowania materiałów, ich uzupełnienia lub zastosowania skrótów, usunięcia z serwisu bądź odmowy publikacji.


5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone materiały

Umieszczone materiały są subiektywnymi opiniami autorów, i reprezentują ich prywatne poglądy.
Serwis nie posiada możliwości sprawdzenia wszelkich aspektów umieszczonego materiału, nie ponosi więc odpowiedzialności za zgodność materiałów ze stanem faktycznym.


6. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu.

Wszelkie treści oraz narzędzia programistyczne zawarte w serwisie są udostępnione dla użytkowników, z zastrzeżeniami wynikającymi z prawa autorskiego i niniejszego regulaminu, jak i zastrzeżeniem narzędzi administratorskich związanych z prowadzeniem i utrzymaniem serwisu.
Użytkownik ma prawo zwrócić się do innych użytkowników oraz do redakcji o pomoc we wszelkich sprawach związanych z tematyką serwisu.
Redakcja pozostawia sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych materiałów przez wzgląd na ich zawartość, objętość, wielkość transferu lub zastrzeżenia prawne.


7. Rejestracja w serwisie AirGuns.pl jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dotyczy to także akceptację zmian w regulaminie. Redakcja nie jest zobowiązania do informowania o zmianach w regulaminie.
Akceptacja regulaminu oznacza także akceptację dodatkowych regulaminów funkcjonujących na poszczególnych elementach serwisu (np. na forum).
Rejestracja oznacza również zgodę na otrzymywanie e-maili wysyłanych z serwisu.
Podanie nieprawidłowego adresu e-mail jest podstawą do zablokowania konta.


8. Rejestracja wielokrotna jest zabroniona.

Zabronione jest tworzenie wielu kont jak i powtórne rejestrowanie się po wykasowaniu lub zablokowaniu konta na skutek naruszenia regulaminu.


9. Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego umieszczania materiału.

Użytkownik serwisu zobowiązany jest do poprawnego pod względem miejsca i treści umieszczenia materiału.


10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, norm społecznych i zasad kultury.

Łamanie prawa oraz namawianie do tego, propagowania zachowań uważanych za naganne, używanie wulgaryzmów oraz agresywne zachowanie jest zabronione.
Wskazówki dotyczące dyskusji na Airguns.pl znajdują się tutaj.


11. Reklama i komercja jest zabroniona.

Umieszczanie bez zgody redakcji treści reklamowych oraz tworzenie wizerunku w celach reklamowych i komercyjnych jest zabronione. Wszelkie działania reklamowe i komercyjne mogą być prowadzone tylko po uzgodnieniu z redakcją i tylko w zakresie tych uzgodnień.
Przesyłanie na konta użytkowników wiadomości zawierających materiały promocyjne i reklamowe jest zabronione.
Wyjątkiem (z ograniczeniami) jest dział komercyjny Forum Airguns.pl.