Practical Pellet Pistol - Praktyczny Pistolet Pneumatyczny

PPP - strzelanie z fikołkami


Practical Pellet Pistol (Praktyczny Pistolet Pneumatyczny) to ćwiczenia które łączą szybkość i celność strzelania. Zaliczenie toru polega na wypełnieniu postawionych zadań w dowolnym stylu przez ostrzeliwanie celów w dowolnym momencie (jeśli tylko są widoczne) i wykonanie tego w możliwie jak najkrótszym czasie.

PPP z założenia ma być odpowiednikiem IPSC dla pistoletów napędzanych nabojami CO2, w związku z tym zostały użyte nazwy i określenia anglojęzyczne, takie jak w przepisach IPSC.
Dla ułatwienia nazwy i komunikaty zostały spolszczone i dopuszcza się używania zarówno polskich jak i angielskich nazw i komunikatów.

Regulamin

1. Wyjaśnienie terminologii
2. Zasady bezpieczeństwa
3. Zasady dotyczące broni
4. Klasy broni
5. Osprzęt strzelecki
6. Cele strzeleckie
7. Tory strzeleckie
8. Komunikacja na strzelnicy
9. Przebieg zawodów
10. Metryczki
11. Punktacja
12. Dyskwalifikacje
13. Odwołania

1. Wyjaśnienie terminologii

W niniejszym regulaminie będą używane następujące skróty:
a). SL: Shooter Line (linia strzelca) - linia ograniczająca pole, po którym może poruszać się zawodnik
b). SB: Shooter Box (pole startowe) - miejsce, w którym zawodnik rozpoczyna przebieg toru
c). AOF: Angle of Fire (Kąt bezpieczeństwa) - kąty bezpieczeństwa, ograniczające strefę ostrzału
d). RM: Range Master (Kierownik zawodów) - szef zawodów, nadzoruje bezpieczeństwo i przebieg zawodów
e). RO: Range Officer (Kierownik grupy) - osoba zajmujaca się nadzorem nad konkretnym torem
f). SO: Security Officer (Strażnik bezpieczeństwa) - osoba pilnująca przestrzegania zasad bezpieczeństwa
g). SA: Safety Area (Strefa bezpieczeństwa) - strefa bezpieczeństwa
h). USM: Un-Safety Managment - postąpienie wbrew zasadom bezpieczeństwa skutkujące dyskwalifikacją
i). PT: Penalty Target (Cel zakazany, Zakładnik) - typ tarczy
j). A, B, C: Alfa, Beta, Charlie - nazwy pól punktowanych na tarczy
k). Miss (Pudło) - brak trafienia

2. Zasady bezpieczeństwa

a). Obowiązkowo wszyscy uczestnicy muszą używać okularów ochronnych.
b). Zabrania się manipulowania bronią na całym obszarze strzelnicy (wyjmowania z kabury lub pokrowca, czyszczenia, ładowania CO2, itd.) z wyjątkiem strefy SA.
c). Zabrania się ładowania magazynków lub śrutów do broni w strefie SA.
d). Pozostawiania na słońcu nabojów CO2.
e). Wchodzenia na tor bez zgody RO/RM.
f). Przekraczania AOF podczas pokonywania toru.
g). Na torze, bez pozwolenia RO/RM, następujące czynności są zakazane:

 • Wyciąganie broni bez pozwolenia.
 • Trzymanie broni bez pozwolenia.
 • Ładowanie broni na torze bez pozwolenia.
 • Trzymanie palca na spuście.
 • Strzelanie w powietrze z lub bez amunicji.
 • Trzymanie pistoletu odbezpieczonego.
 • Zakładanie/zdejmowanie naboju z gazem (CO2).
 • Celowanie pistoletem poza wyznaczony obszar.

h). W strefie SA zabronione jest USM:

 • Ładowanie pistoletu.
 • Strzelanie amunicją.
 • Chowanie pistoletów niezabezpieczonych.
 • Pozostawianie broni i amunicji bez nadzoru.

i). Zabronione jest poruszanie się po torze z dodatkowymi nabojami CO2.

Naruszenie którejkolwiek z zasad bezpieczeństwa jest traktowane jako USM.

3. Zasady dotyczące broni

a). Z wyjątkiem strefy SA i uczestniczenia w wykonaniu przebiegu toru broń musi bezwzględnie pozostawać w kaburze w stanie rozładowanym (bez amunicji) i zabezpieczona
b). Dopuszcza się tylko pistolety i rewolwery strzelające śrutem w kalibrze 4,5 mm (.177) i napędzane nabojami CO2.
c). Zabrania się używania pistoletów CO2 służących do strzelań tarczowych, posiadających anatomiczne rękojeści przylegające do ręki, obejmujące dłoń, itd.
d). Pistolety CO2 posiadające stałe (wewnętrzne) magazynki będą dopuszczane (lub nie) do zawodów na podstawie decyzji RM podjętej przed zawodami.

4. Klasy broni

a). Klasa REWOLWER - rewolwery z lufami o długości do 4" oraz pistolety z magazynkami systemu Umarexa, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi; pierwszy załadowany do broni magazynek może mieć załadowane maksymalnie 8 sztuk śrutu
b). Klasa STANDARD - pistolety z magazynkami w rękojeści bez limitu pojemności magazynka i bez względu na typ amunicji (Diabolo, BB's), z mechanicznymi przyrządami optycznymi
c). Klasa OPEN - broń z klasy Rewolwer z lufa dłuższą niż 4" oraz broń z klasy Rewolwer i Standard z innymi niż mechaniczne przyrządami celowniczymi (kolimatory, lunety, itd.), z zamontowanymi kompensatorami, wydłużonymi lufami, tłumikami, celownikami laserowymi itd.
d). Nie dopuszcza się używania broni pozwalającej strzelać ogniem ciągłym.
e). Nie dopuszcza się używania dołączanych kolb lub innych uchwytów.

5. Osprzęt strzelecki

a). Strzelec musi posiadać kaburę biodrową (nie dopuszcza się kabur udowych i na szelkach), która po włożeniu broni zasłania kabłąk i język spustowy oraz uniemożliwia wypadnięcie broni podczas poruszania się. O dopuszczeniu kabury decyduje RM.
b). Strzelec powinien posiadać futerały/kabury mocowane do paska pozwalające na przenoszenie dodatkowych magazynków. RM/RO może warunkowo dopuścić przenoszenie magazynków w innych miejscach (np. kieszeń).

6. Cele strzeleckie

a). Tarcze papierowe - zgodne z załącznikiem do regulaminu, z trzema polami punktowanymi
b). Cele wielokrotne - tarcza plastikowa (lub z innego materiału) o kształcie kwadratu 10x10 cm lub okręgu o średnicy 10 cm, wykonana tak, żeby trafienie z pistoletu/rewolweru z odległości 4 metrów spowodowało jej przewrócenie (nie muszą to być cele automatyczne).
c). Stop Disk - cel kończący przebieg, okrągły, o średnicy nie mniejszej niż 10 cm.
d). tarcze Penalty Target - utrudnienia na torze, tarcze punktowane ujemnie.

7. Tory strzeleckie

a). Shoot Off - długość 8 lub 16 (ze zmianą magazynka) strzałów, cele ostrzeliwane z jednego bądź więcej SB tylko do celów wielokrotnych
b). praktyczne - długość: do 8 lub do 20 strzałów (ze zmianami magazynka), cele ostrzeliwane z terenu ograniczonego SL, cele papierowe i wielokrotne, możliwe wymuszenie zmian magazynka

8. Komunikacja na strzelnicy (dopuszcza się używanie polskich określeń na poszczególne zwroty)

a). Range is hot (Strzelnica zajęta) - ogłoszenie rozpoczęcia strzelania; przed tym komunikatem RO nakazuje opuszczenie toru i po sprawdzeniu, że nikogo na nim nie ma ogłasza początek strzelania
b). Range is clear (Strzelnica wolna) - po zakończeniu przez zawodnika przebiegu toru, sprawdzeniu rozładowania broni i jej zabezpieczenia RO ogłasza koniec przebiegu; po tej komendzie tor jest bezpieczny
c). Load and make ready (Ładuj i przygotuj broń) - komunikat dla zawodnika stojącego w SB pozwalający na załadowanie broni i przygotowanie się do startu
d). Are you ready? (Czy jesteś gotowy?) - pytanie, czy strzelec jest już przygotowany do startu; należy potwierdzić lub zaprzeczyć np. skinieniem głowy
e). Stanby (Uwaga) - po tej komendzie RO ma maksymalnie 4 sekundy do wydania komendy startu
f). Go (Start) - komenda startowa, moment rozpoczęcia przebiegu toru i mierzenia czasu
g). If you are finished, unload and show clear (Jeśli ukończyłeś, rozładuj broń i przedstaw do inspekcji) - po zakończeniu przebiegu RO ogłasza tę komendę, czeka aż zawodnik rozładuje broń, sprawdza rozładowanie broni
h). If clear, hammer down, holster (Jeśli broń rozładowana ? spuść kurek, do kabury) - po sprawdzeniu broni RO zezwala na spuszczenie kurka i włożenie broni do kabury
i). Stop - komenda RO, która nakazuje bezwzględne przerwania strzelania; broń należy trzymać wycelowaną w bezpieczne miejsce (kulochwyt, ziemia), palec poza kabłąkiem spustowym; komenda używana w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa

9. Przebieg zawodów

a). Przed zawodami na odprawie zawodnicy zostają zapoznani z ilością i typem torów, minimalną ilością strzałów potrzebnych do ukończenia zawodów, poznają osoby wyznaczone na RM, RO i SO i zostają podzieleni na grupy z przydziałem jednego RO na grupę. Otrzymują również metryczki startowe.
b). Poszczególne grupy rozpoczynają się zawody na różnych torach i przechodzą kolejno wszystkie tory (np. 8 torów, 4 grupy: gr 1 - od 1 do 8 toru, gr. 2 - od 2 do 1, gr 3. - od 3 do 2 toru, gr. 4 - od 4 do 3 toru)
c). Przed rozpoczęciem każdego toru RO odczytuje opis toru zawierający opis toru, ilości celów, zadań do wykonania, wymaganej minimalnej liczby strzałów, AOF itd. Po odczytaniu zawodnicy mają czas na zapoznanie się z wyglądem toru - wszelkie pytania należy kierować do RO.
d). Po zapoznaniu się z torem RO ogłasza listę porządkową startujących. Wywołuje pierwszego zawodnika, komendą "Range is hot" ogłasza rozpoczęcie strzelania ? przed tą komendą wszyscy zawodnicy muszą opuścić tor.
e). Zawodnik zajmuje miejsce w SB zgodnie z opisem toru.
f). Na komendę RO "Load and make ready" zawodnik - jeśli opis toru nie stanowi inaczej - ładuje magazynek do broni i przygotowuje się do startu. Po tej komendzie zawodnikowi nie wolno się ruszyć się z miejsca bez wcześniejszej zgody i aprobaty RO - inaczej będzie to traktowane jako wykroczenie.
g). Następnie RO pyta ?Are you ready?? - jeśli nie usłyszy odpowiedzi negatywnej, ogłasza komunikat ?Standby? i w ciągu maksymalnie 4 sekund wydaje komunikat startowy ?Go!?, uruchamiając jednocześnie stoper.
h). Po komendzie do startu zawodnik ostrzeliwuje cele zgodnie z opisem toru (lub dowolnie, jeśli opis nie ogranicza przebiegu). Za zakończenie przebiegu uznaje się trafienie w Stop Disk lub wykonanie czynności kończącej przebieg zgodnie z opisem toru.
i). Po zakończeniu przebiegu zawodnik czeka na RO, który wydaje komendę "If you are finished, unload and show clear" i po sprawdzeniu broni zawodnika "Clear, hammer down, holster".
j). W momencie, kiedy broń zawodnika znajdzie się w kaburze, przebieg uważa się za zakończony.
k). RO ogłasza "Range is clear" i następuje zliczanie punktów, ustawianie celów wielokrotnych, zaklejanie bądź wymiana tarcz.
l). Po zliczeniu punktów zawodnik podpisuje metryczkę i można przystąpić to startu kolejnego zawodnika.
m). Po starcie ostatniego zawodnika grupa przenosi się na kolejny tor.

10. Metryczki

a). Metryczki zawierają:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • nazwę broni
 • określenie klasy startowej broni
 • dla każdego z torów - miejsca do opisania ilości trafień, braku trafień, procedur, sum punktów, sum kar, czasu przebiegu, współczynnika trafień i wartości punktowej toru oraz miejsce na podpis zawodnika
 • miejsca do opisania wyniku końcowego

b). Po wypełnieniu metryczkę należy przekazać swojemu RO

11. Punktacja

a). na torach typu Shoot Off:

 • klasy Rewolwer i Standard: cel wielokrotny - 5 punktów, Stop Disk - 5 punktów
 • klasa Open: cel wielokrotny - 4 punkty, Stop Disk - 4 punkty
  b). na torach praktycznych:
 • klasa rewolwer i Standard: pola tarczy odpowiednio (punkty): A - 5, B - 4, C - 2, cel wielokrotny - 5 punktów, Stop Disk - 5 punktów
 • klasa Open: pola tarczy odpowiednio: A - 5, B - 3, C - 1, cel wielokrotny - 4 punkty, Stop Disk - 4 punkty

c). Procedury (kary):

 • Miss - -5 punktów
 • nieostrzelanie celu - -5 punktów oraz -5 za każdy Miss na nieostrzelanym celu
 • strzelanie niezgodne z opisem - -5 punktów za każdy błędny strzał
 • trzymanie broni niezgodnie z opisem toru - -5 punktów za każdy oddany strzał niezgodny z opisem toru
 • przekroczenie SL podczas ostrzeliwania celu - -5 punktów za każdy strzał oddany zza SL
 • przekroczenie SL podczas dobiegania do celu (skrócenie drogi) - -5 pukntów
 • falstart - -5 punktów i ponowne rozpoczęcie przebiegu toru
 • ostrzelanie Stop Disk przed ostrzelaniem innych celów - -10 punktów

d). obliczanie punktacji:

 • pomiar czasu do 1-szego miejsca po przecinku
 • zsumowanie punktów (tarcze, cele wielokrotne itd.) i odjęcie sumy kar (procedury, PT); wynik dzielimy przez czas, aby uzyskać współczynnik trafień (dokładność do 2-go miejsca po przecinku)
 • zawodnik z najwyższym współczynnikiem otrzymuje 100% punktów a pozostali zawodnicy są klasyfikowani wg. stosunku swojego współczynnika do zwycięzcy toru.

e). Zawodnicy, u których różnica punktów i procedur daje wynik ujemny, otrzymują za tor 0 punktów i współczynnik o tej samej wartości.
f). Punktacja zawodów z podziałem na klasy: sumujemy współczynniki z każdego toru i dzielimy przez liczbę torów; zawodnik z najwyższym współczynnikiem końcowym otrzymuje 100% punktów, pozostali są klasyfikowani wg. stosunku swojego współczynnika do zwycięzcy zawodów.

12. Dyskwalifikacje

a). Za naruszenie zasad bezpieczeństwa.
b). Za strzał przypadkowy:

 • powyżej określonych AOF
 • ponad kulochwytem
 • w ziemię w promieniu 2 metrów od zawodnika z wyjątkiem ostrzeliwania tarczy papierowej
 • strzał oddany podczas ładowania lub rozładowywania broni
 • strzał oddany podczas zmiany magazynka
 • strzał oddany podczas usuwania zacięcia
 • strzał oddany na skutek ruchu, z wyjątkiem rzeczywistego ostrzeliwania celów

c). Za niebezpieczne obchodzenie się z bronią, a w szczególności za:

 • manipulowanie bronią w miejscach innych, niż SA lub tor po zezwoleniu przez RO
 • skierowanie lufy ponad dopuszczone AOF
 • upuszczenie broni podczas przebiegu toru
 • skierowanie broni w stronę swojego ciała
 • posiadanie załadowanej broni w sytuacji innej, niż po komendzie RO
 • podnoszenie upuszczonej broni (broń upuszczona musi być podniesiona przez RO, który po sprawdzeniu i skontrolowaniu broni umieści ją w kaburze lub torbie zawodnika)

d). Za niesportowe zachowanie
e). Za stosowanie środków zakazanych (alkohol, narkotyki, inne środki odurzające)
f). Za niestosowanie się do poleceń SO

13. Odwołania

a). W przypadku zaistnienia sytuacji, w której zawodnik nie zgadza się z decyzją RO, należy:

 • zgłosić zażalenie do RO i RM niezwłocznie po zakończeniu przebiegu toru
 • niepodpisywać metryczki za dany tor

b). RM, razem z RO zawodnika zgłaszającego zażalenie, rozstrzygają spór.
c). Decyzję ogłasza RM i jest ona nieodwołalna.
d). W ramach odwołania można uzyskać:

 • powtórzenie przebiegu
 • anulowanie procedury
 • albo uznanie werdyktu RO.

e). Po zakończeniu odwołania należy zastosować się do decyzji RM i podpisać metryczkę.

Podsumowanie

a). Zamysłem PPP jest połączenie ruchu i celności strzelania z maksymalnym naciskiem na względy bezpieczeństwa związane z posługiwaniem się bronią.
b). Zawodnicy i wszystkie inne osoby biorące udział w zawodach PPP są osobiście odpowiedzialne za zgodność swojego sprzętu z prawami obowiązującymi na terenie kraju, w którym rozgrywane są zawody.
c). Każda z osób biorących udział w zawodach jest osobiście odpowiedzialna za wszelkie straty wynikające z niezachowania zasad bezpieczeństwa, powstałe wypadki, urazy czy wypadki śmiertelne.

Tarcza do PPP
http://www.airguns.pl/doc/ppptarcza.pdf

Linki:
UK Practical Pistol


Autor: Artur "Lars" Ignaczak